Et spennende møte: «Livsmestring i et nytt land»

05. april 2024

 

– Oppløftende konferanse i regi av MAKS og YN Vekst

To hele dager med vekt på integrering og inkludering. Ansatte ved MAKS (Flyktningtjenesten og voksenopplæringa i Nærøysund) og Ytre Namdal Vekst deltok nylig på den digitale konferansen «Livsmestring i et nytt land».

Å sitte rundt samme bord på en digital konferanse var givende på mange måter. Fra venstre: Eva Beate Eidsmo (MAKS), Knut Arne Valø (MAKS), Andreas Skeie (YN Vekst), Maiia Kaidash (MAKS), Kjersti Vean og Marit Måøy Holm (begge YN Vekst).

Integrering handler i høy grad om innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet. En viktig samfunnsoppgave. Mens Inkludering er å skape rom der alle har like muligheter og plikter til å bidra og delta i samfunnet. Målet med introduksjonsprogrammet for flyktninger er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, samt nødvendig innsikt i norsk samfunnsliv. Og ikke minst; forberede nykommerne til arbeid eller utdanning.

Situasjonen i verden gjør at landets kommuner er bedt om å bosette flere. Nærøysund har i 2023 bosatt 93 flyktninger, alle fra Ukraina. MAKS har ansvar for å drive integreringsprogrammet, men de kan ikke alene gi disse menneskene en god start på livet i Nærøysund.

Her kommer utfordringen til oss alle inn: Som medmenneske kan vi bidra enten som arbeidsgiver eller kollega, via frivilligheten og som nabo eller venn.

Ytre Namdal Vekst jobber på oppdrag for Nav og Nærøysund kommune med opplæring, kvalifisering og formidling til arbeid for mennesker i ulike arbeidsmarkedstiltak. Et godt samarbeid med næringslivet åpner dører til jobb gjennom arbeidstrening og kvalifisering. Nettverk og erfaringer i den enkelte bedrift kan gi kommunen positiv kraft i arbeidet med å få flere inn i arbeid.

Konferansen ble en verdifull arena
 –  å være i lag gir inspirasjon og styrker kompetansen (Marit Måøy Holm).

Ansatte på MAKS og YN Vekst samlet til felles kompetanseheving og kunnskapsdeling.

Nytten av å følge den digitale konferansen fra samme lokale ble flere: Å sitte sammen og reflektere; med tid til både gode samtaler, samt å knytte nettverk og utvikle samarbeidet ulike ansatte imellom.

 

Selve konferansen bød på sterke personlig historier fra mennesker som er kommet til Norge som flyktninger, eller har vokst opp som barn av flyktninger. Dette ble fulgt opp av kunnskap om integrering fra fagmiljø innen forskning og direktorat.

Rita Marie Nordheim (fagleder for flyktningetjenesten) og Lene Larsen (fagleder for voksenopplæringa) satte stor pris på at MAKS ble invitert til Ytre Namdal Vekst og Integreringskonferansen.

– Helt klart inspirasjon til eget arbeid med innspill fra sosiale entreprenører som lykkes med å kombinere språkopplæring og arbeidstrening, sier Nordheim og Larsen som tar med seg den lokale invitasjonen til å utvikle samarbeidet lokalt: Målet er at miljøene skal lykkes enda bedre med å innlemme flyktninger og innvandrere i arbeids- og samfunnslivet i Nærøysund.

Kåre Hallem, leder for tiltaksavdelingen ved Ytre Namdal Vekst, trekker fram verdien av et styrket samarbeid med MAKS i arbeidet med opplæring og kvalifisering av flyktninger og innvandrere.

– I august i år kommer en ny opplæringslov som vil gi et bedre og mer fleksibelt tilbud om opplæring for ungdom og voksne, både forberedende opplæring og videregående opplæring. Med kunnskap om at utdanning er veien til arbeid, vil et styrket samarbeid mellom MAKS og YN Vekst gi både den enkelte flyktning og næringslivet et løft i arbeidet med integrering og livsmestring i Nærøysund, håper og tror Kåre Hallem.

Styrket samarbeid vil gi et løft for integrering og livsmestring